Sponsors & Adverteerders

Fifites
Van 't Hek
JP Watersport

logo-sponsorkliks 100 100

Verjaardagen

 

Volg Flying Petrels op Facebook Volg Flying Petrels op Twitter AED bij Flying Petrels

NB: De notariële versie die in PDF formaat ter download wordt aangeboden, is de officiële versie van de statuten van de vereniging. De statuten in tekstvorm op de website wordt slechts ter informatie gegeven. Bindend is de officiële versie van de notaris.

Download de originele notariële versie pdf


NAAM, DATUM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: HONKBAL- EN SOFTBAL VERENIGING FLYING PETRELS.
 2. De vereniging, opgericht negentien december negentienhonderdzestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Purmerend.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van honkbal en softbal en eventueel andere sporten.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van beroepssporten.
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. wedstrijden te doen houden;
 2. oefening van de leden te verzorgen;
 3. evenementen op het gebied van honkbal en softbal te organiseren;
 4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

LEDEN - LEDENREGISTER

Artikel 3

 1. a. Leden van de vereniging kunnen zijn:
 • seniorleden
 • jeugdleden
 • ondersteunende leden
 • ereleden
 • leden van verdienste
 1. Seniorleden zijn zij, die de leeftijd van tenminste achttien jaar hebben bereikt.
 2. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achtien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend steunen met tenminst een bijdrage, die jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
 4. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.
 5. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
 1. Benoeming tot erelid dan wel lid van verdienste geschiedt bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen of bij acclamatie.
 2. Ereleden en leden van verdienste hebben voorzover zij seniorlid zijn dezelfde rechten en verplichtingen als in de Wet en deze Statuten aan deze leden zijn toegekend.
 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen en zo mogelijk e-mailadressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Leden zijn verplicht eventuele wijzigingen hierin terstond schriftelijk door te geven aan het bestuur.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. a. 
De aanvraag van het lidmaatschap dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging door indiening van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
 1. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier ondertekend worden door de persoon, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over deze minderjarige.
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of jeugdlid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Zij, die op de lijst van niet speelgerechtigde spelers van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softbal Bond (hierna bij afkorting ook te noemen K.N.B.S.B.) voorkomen, kunnen geen lid van de vereniging zijn of worden.
 4. Toetreding als lid van de vereniging houdt tevens in het aanvaarden alsmede het verkrijgen van het lidmaatschap van de K.N.B.S.B. of eventueel andere gelijksoortige landelijke sportbonden.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 1. overlijden van het lid;
 2. schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
 3. opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die bij de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld; wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. ontzetting (royement); deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, Huishoudelijk Reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2. van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. a. 
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.
 1. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
 2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 2. In de gevallen genoemd in lid 1 sub a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING

Artikel 6

 1. Leden die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar besluiten van de Algemene Ledenvergadering of naar besluiten, die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de Algemene Ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht om in de Algemene Ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap door de K.N.B.S.B. brengt ontzetting als lid van de vereniging met zich.

BESTUUR

Artikel 7

 1. Het bestuur is opgedragen aan tenminste vijf leden.
 2. a. 
Het bestuur wordt gekozen uit leden van de vereniging en benoemd door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht door het bestuur of op voordracht door tenminste tien stemgerechtigde leden.
 1. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
 2. Een voordracht door tien of meer leden moet minimaal één week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. De bestuursleden worden gekozen voor de duur van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 2. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij/zij gekozen is, zou zijn afgetreden.
 3. Bij tussentijdse vacatures voorziet het bestuur in de vervanging. Van deze vervanging wordt mededeling gedaan. Indien binnen twee weken nadien geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de kandidaten gekozen.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 1. overlijden;
 2. verlies van handelingsbekwaamheid;
 3. schriftelijke opzegging
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. ontslag of schorsing uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering.

Deze besluiten dienen te worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Het estuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8

 1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur bestuurt de zaken van de vereniging overeenkomstig de Statuten en de daarop gegronde reglementen van de vereniging.
 3. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten op de Algemene Ledenvergadering genomen.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamelijk handelende bestuursleden.
 6. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
 1. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 2. het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. het sluiten van sponsor- en reclameovereenkomsten;
 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot:
 1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt.
 3. het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt;
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
 5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 6. het aangaan van dadingen.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, wat betreft sub c tot en met f bedoelde rechtshandelingen, geen beroep kan worden gedaan.

 1. Het bestuur kan, met inachtneming van het voorgaande, leden binnen de grens van haar bevoegdheden één of meer van haar leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 9

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering - de Jaarvergadering gehouden. In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. het beleid van het bestuur;
 2. de begroting, de jaarrekening en de verslagen;
 3. de verkiezing ter voorziening in de vacatures;
 4. de voorstellen van het bestuur, in het bijzonder voorstellen tot een Statutenwijziging en/of een wijziging van het Huishoudelijk Reglement;
 5. de voorstellen van de leden;
 6. andere op de agenda voorkomende punten.
 1. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste vier weken. Bij deze oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Daarnaast is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de Algemene vergadering bijeenroept.
 4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben -met inachtneming van artikel 6 lid 2 geschorste leden.
 5. Over toelating van andere dan hiervoor in lid 6 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
 6. Voorzover de Statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 7.     a. 
De seniorleden, ouders casu quo wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden, de ereleden en de leden van verdienste, hebben in de Algemene Ledenvergadering één stem.
 1. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
 2. De stemming over zaken geschiedt mondeling.
 1. Het laten uitbrengen van zijn/haar stem bij volmacht (casu quo schriftelijk vooraf) is niet toegestaan.
 2. De goedkeuring van de verslagen en de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.
 3. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 10.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

MIDDELEN

Artikel 11

 1. De seniorleden, de jeugdleden en de ondersteunende leden zijn gehouden tot het betalen van eenmalig een inschrijfgeld alsmede een jaarlijkse bijdrage (contributie), welke beide door de Algemene Ledenvergadering zullen worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. De Algemene Ledenvergadering kan bijzondere heffingen en hoofdelijke omslagen aan de leden opleggen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
  Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een Statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 13

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering (nadere) regeling behoeven en/of die nodig zijn voor de juiste uitvoering van deze Statuten.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze Statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht waarvan uit geschrift blijkt, daaronder nadrukkelijk ook begrepen elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail.

24 december 2010


Download de originele notariële versie. pdf

NB: De notariële versie die in PDF formaat ter download wordt aangeboden, is de officiële versie van de statuten van de vereniging. De statuten in tekstvorm op de website wordt slechts ter informatie gegeven. Bindend is de officiële versie van de notaris.