Sponsors & Adverteerders

Fifites
Van 't Hek
JP Watersport

logo-sponsorkliks 100 100

Verjaardagen

 

Volg Flying Petrels op Facebook Volg Flying Petrels op Twitter AED bij Flying Petrels

Hieronder zijn de huisregels gegeven. Hierin zijn de invullingen gegeven van de algemenere teksten van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 2f. Huishoudelijk Reglement

SANCTIES OP BOETES K.N.B.S.B.

Boetes KNBSB van speler O.v.m. wedstrijd)

 • Speler betaalt boete zelf (ontvangt acceptgiro KNBSB)
 • Teamboete wordt verhaald op de spelers, die de boete veroorzaken

Boetes worden voor de zomarstop en aan het einde van het seizoen geïnd.

Artikel 21. HulahoudelQk Reglement

Sancties bij niet c.q. niet tijdig afmelden speler

 • Eerste keer geschorst voor 1 thuiswedstrijd
 • Tweede keer geschorst voor 3 thuiswedstrijden
 • Derde keer bepaalt het bestuur in overleg met de coach de te volgen sanctie.

Bij aanwezigheid van 6 spelers moet er gespeeld worden!

Artikel 2j. Huishoudelijk Reglement

ONTOELAATBAAR GEDRAG.

De vereniging duldt geen ontoelaatbaar c.q. gewelddadig gedrag op het veld en in de zaal.lndien er sprake is van een dergelijk gedrag volgen de navolgende maatregelen:

 1. bij uitscheldenlbeledigen scheidsrechter: verwijdering van het veld c.q. uit de zaal. Bij herhaling volgt een schorsing welke kan variêren van het uitsluiten voor één competitiewedstrijd tot schorsing gedurende het gehele seizoen.
 2. bij uitscheldenlbeledigen coach: zie onder a.
 3. bij gewelddadig gedrag (hieronder wordt verstaan het slaan van en/of trappen naar medespelers en tegenstanders): te allen tijde volgt hierop een schorsing. De aard van evt. verwondingen zal mede bepalend zijn voor de duur van de schorsing.
 4. bij het door vervelend gedrag verstoren van wedstrijden of trainingen: verwijdering van het veld c.q. uit de zaal. Alleen na excuses wordt men weer toegelaten.

Alle onder a t/m d genoemde handelingen dienen door de coach of trainer te worden gemeld aan het betreffende bestuurslid honk- of softbalzaken.

Artikel16b. Huishoudelijk Reglement

AANGENOMEN BELEID INZAKE HET VERRICHTEN VAN VERENIGINGSTAKEN

Door het permanent tekort aan vrijwilligers, op alle gebieden, zijn we genoodzaakt het vrijwilligersbeleid te wijzigen.
Het slechts voldoen van contributie en verenigingstoeslag om te kunnen
spelen, brengt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Het verrichten van een verenigingstaak is een absolute must.


Leden die zich nieuw aanmelden bij de Fp, dienen gelijktijdig aan te geven welke taak zij zullen verrichten. Voor bestaande leden geldt, dat ook zij aan moeten geven, welke taak zij op zich zullen nemen.

Voorbeelden:

 • 3 kantine diensten
 • 5 maal scheidsrechteren 9 inning wedstrijd honkbal
 • 6 maal scheidsrechteren 2 uur wedstrijd honkbal/softbal
 • 8 maal scheidsrechteren 1 ,5 uur wedstrijd jeugd
 • 3 onderhoudsdiensten
 • 8 schoonmaakdiensten
 • 12 keer helpen lijnen trekken

Of combinaties hiervan.

Zitting nemen in één van de commissies:

PR-Commissie

Evenementen-Commissie

Toernooi-Commissie

Of Bestuur

Leden die geen taak of functie kunnen vervullen betalen een toeslag op de contributie. Deze toeslag bedraagt thans 60 euro. De toeslag wordt bij het contributiebedrag opgeteld. Het aantal uren dat aan een functie of taak moet worden besteed bedraagt tenminste 12. Leden die aan hun verplichtingen hebben voldaan krijgen aan het einde van het jaar het toeslag bedrag teruggestort op hun rekening.
Leden/ouders/verzorgers, die bij inschrijving niet opgeven voor welke taak zij in aanmerking willen komen, wordt een taak aangewezen.


Voor leden tot en met 13 jaar geldt dat de taken door de ouders/verzorgers gedaan kunnen worden. Vanaf 14 jaar dienen de leden zelf hun taken te vervullen. Ouders/verzorgers die twee of meer kinderen
tot en met 13 jaar hebben spelen, betalen slechts éénmaal 60,- euro verenigingstoeslag. Aan het eind van dit jaar zal geëvalueerd worden of de gewenste doelen bereikt zijn.

SANCTIES OP HET NIET UITVOEREN VAN TAKEN

Niet opkomen bij taken door speler (14 Jaar en ouder)

 • Bij verhinderd zijn, dit melden en zelf voor een vervanger zorgen. Dan geen sanctie.
 • Bij niet op komen dagen zonder vervanger/ster, dan boete van 20,- euro.

Indien de boete niet binnen twee weken wordt voldaan, volgt schorsing tot de boete is voldaan.

Niet opkomen bij taken door ouder/verzorger (speler/ster t/m 13 jaar)

 • Bij verhinderd zijn, dit melden en zelf voor een vervanger zorgen. Dan geen sanctie.
 • Bij niet op komen dagen zonder vervanger/ster, dan boete van 20,- euro.

Indien de boete niet binnen twee weken wordt voldaan, volgt schorsing van de jeugdspeler/ster tot de boete is voldaan