Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement2019-02-22T12:10:00+01:00

Notariële statuten
De notariële versie die in PDF formaat ter download wordt aangeboden, is de officiële versie van de statuten van de vereniging. Een afschrift van de statuten is op te vragen bij de secretaris.

Huishoudelijk reglement H.S.V. Flying Petrels

Hoofdstuk 1: LIDMAATSCHAP
Artikel 1.
De leden hebben de volgende rechten:

 1. bij alle bijeenkomsten (geen bestuur- of commissie vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn;
 2. toegang tot de terreinen en gebouwen van de vereniging, als omschreven in hoofdstuk 6;
 3. het gebruikmaken van het materiaal, voor zover zij daartoe bevoegd zijn, als omschreven in hoofdstuk 6;

Artikel 2.
De leden zijn verplicht:

 1. zich strikt te houden aan alle bestaande reglementen en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, van de leden van de ingestelde commissies alsmede van de coaches en de trainers;
 2. adreswijzigingen direct schriftelijk aan de secretaris bekend te maken;
 3. de contributie tijdig te voldoen zoals vermeld bij art. 16a;
 4. bij uitwedstrijden een door het bestuur vastgestelde reiskostenvergoeding af te dragen zoals op de website vermeld;
 5. bij een officiële waarschuwing (vermeld op de scorekaart) het desbetreffende bestuurslid (honkbal/softbal) binnen 24 uur daarvan in kennis te stellen;
 6. de door hen veroorzaakte, aan de vereniging in rekening gebrachte, boetes, kosten e.d. binnen 1 maand aan de penningmeester te voldoen.

De door teams veroorzaakte kosten en de door de K.N.B.S.B. aan teams opgelegde boetes zullen op de spelers worden verhaald die de kosten c.q. boetes hebben veroorzaakt. Ook deze kosten en boetes dienen binnen 1 maand aan de penningmeester te worden voldaan;

 1. na een vermeend verkregen letsel tijdens verenigingsactiviteiten binnen 24 uur de secretaris daarvan in kennis stellen;
 2. regelmatig terugkerende werkzaamheden bij toerbeurt uit te voeren op straffe van een boete en/of schorsing.
 3. zich tijdig bij de coach af te melden als niet aan een wedstrijd kan worden deelgenomen.

Bij niet of niet tijdig afmelden volgt een schorsing.

 1. zich tijdens wedstrijden en trainingen netjes te gedragen.

Ontoelaatbaar c.q. gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd.

Indien er sprake is van dergelijk gedrag zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.

Artikel 2a.

SANCTIES OP BOETES K.N.B.S.B.

Boetes KNBSB van speler O.v.m. wedstrijd

 • Speler betaalt boete zelf (ontvangt acceptgiro KNBSB)
 • Teamboete wordt verhaald op de spelers, die de boete veroorzaken

Boetes worden voor de zomerstop en aan het einde van het seizoen geïnd.

Artikel 2b.

Sancties bij niet c.q. niet tijdig afmelden speler

 • Eerste keer geschorst voor 1 thuiswedstrijd
 • Tweede keer geschorst voor 3 thuiswedstrijden
 • Derde keer bepaalt het bestuur in overleg met de coach de te volgen sanctie.

Bij aanwezigheid van 6 spelers moet er gespeeld worden!

Artikel 2c.

ONTOELAATBAAR GEDRAG.

De vereniging duldt geen ontoelaatbaar c.q. gewelddadig gedrag op het veld en in de zaal.lndien er sprake is van een dergelijk gedrag volgen de navolgende maatregelen:

 1. bij uitschelden of beledigen scheidsrechter: verwijdering van het veld c.q. uit de zaal. Bij herhaling volgt een schorsing welke kan variëren van het uitsluiten voor één competitiewedstrijd tot schorsing gedurende het gehele seizoen.
 2. bij uitschelden of beledigen coach: zie onder a.
 3. bij gewelddadig gedrag (hieronder wordt verstaan het slaan van en/of trappen naar medespelers en tegenstanders): te allen tijde volgt hierop een schorsing. De aard van evt. verwondingen zal mede bepalend zijn voor de duur van de schorsing.
 4. bij het door vervelend gedrag verstoren van wedstrijden of trainingen: verwijdering van het veld c.q. uit de zaal. Alleen na excuses wordt men weer toegelaten.

Alle onder a t/m d genoemde handelingen dienen door de coach of trainer te worden gemeld aan het betreffende bestuurslid honk- of softbalzaken.

Artikel 2d.

AANGENOMEN BELEID INZAKE HET VERRICHTEN VAN VERENIGINGSTAKEN

Door het permanent tekort aan vrijwilligers, op alle gebieden, zijn we genoodzaakt het vrijwilligersbeleid te wijzigen.
Het slechts voldoen van contributie en verenigingstoeslag om te kunnen
spelen, brengt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Het verrichten van een verenigingstaak is een absolute must.

Leden die zich nieuw aanmelden bij de Fp, dienen gelijktijdig aan te geven welke taak zij zullen verrichten. Voor bestaande leden geldt, dat ook zij aan moeten geven, welke taak zij op zich zullen nemen.

Voorbeelden:

 • 3 kantine diensten
 • 5 maal scheidsrechteren 9 inning wedstrijd honkbal
 • 6 maal scheidsrechteren 2 uur wedstrijd honkbal/softbal
 • 8 maal scheidsrechteren 1 ,5 uur wedstrijd jeugd
 • 3 onderhoudsdiensten
 • 8 schoonmaakdiensten
 • 12 keer helpen lijnen trekken

Of combinaties hiervan.

Zitting nemen in één van de commissies:

PR-Commissie

Evenementen-Commissie

Toernooi-Commissie

Of Bestuur

Leden die geen taak of functie kunnen vervullen betalen een toeslag op de contributie. Deze toeslag bedraagt thans 60 euro. De toeslag wordt bij het contributiebedrag opgeteld. Het aantal uren dat aan een functie of taak moet worden besteed bedraagt tenminste 12. Leden die aan hun verplichtingen hebben voldaan krijgen aan het einde van het jaar het toeslag bedrag teruggestort op hun rekening.
Leden/ouders/verzorgers, die bij inschrijving niet opgeven voor welke taak zij in aanmerking willen komen, wordt een taak aangewezen.

Voor leden tot en met 13 jaar geldt dat de taken door de ouders/verzorgers gedaan kunnen worden. Vanaf 14 jaar dienen de leden zelf hun taken te vervullen. Ouders/verzorgers die twee of meer kinderen
tot en met 13 jaar hebben spelen, betalen slechts éénmaal 60,- euro verenigingstoeslag. Aan het eind van dit jaar zal geëvalueerd worden of de gewenste doelen bereikt zijn.

Artikel 2e.

SANCTIES OP HET NIET UITVOEREN VAN TAKEN

Niet opkomen bij taken door speler (14 Jaar en ouder)

 • Bij verhinderd zijn, dit melden en zelf voor een vervanger zorgen. Dan geen sanctie.
 • Bij niet op komen dagen zonder vervanger/ster, dan boete van 20,- euro.

Indien de boete niet binnen twee weken wordt voldaan, volgt schorsing tot de boete is voldaan.

Niet opkomen bij taken door ouder/verzorger (speler/ster t/m 13 jaar)

 • Bij verhinderd zijn, dit melden en zelf voor een vervanger zorgen. Dan geen sanctie.
 • Bij niet op komen dagen zonder vervanger/ster, dan boete van 20,- euro.

Indien de boete niet binnen twee weken wordt voldaan, volgt schorsing van de jeugdspeler/ster tot de boete is voldaan

Hoofdstuk 2: HET BESTUUR

Artikel 3.

 1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten. In het laatste geval is de voorzitter verplicht binnen veertien dagen het bestuur in vergadering bijeen te roepen.
 2. Bestuursbesluiten kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden in een vergadering, waarin ten minste de meerderheid van het totale aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 4.

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene- en bestuursvergaderingen; hij handhaaft de orde; verleent en ontneemt het woord en stelt de door de vergadering te beslissen vraagpunten vast. Hij is verplicht alle voorstellen, als zulks verlangd wordt, in stemming te brengen, voorzover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Bij afwezigheid van de voorzitter vervult de vice-voorzitter diens taak. De voorzitter heeft het recht alle commissie vergaderingen bij te wonen.

Artikel 5.

De secretaris maakt notulen van de algemene- en bestuursvergaderingen en roept de vergadering bijeen. Hij stelt de vergadering in kennis van de ingekomen stukken en voert alle correspondentie, houdt afschriften van de verzonden stukken; brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit en ondertekent in principe alle officiële mededelingen na overleg met de overige bestuursleden. Spoedeisende gevallen behandelt hij in overleg met de daartoe bevoegde leden van het bestuur, waarvan mededeling wordt gedaan in de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij bewaart alle documenten en bescheiden, die eigendom van de vereniging zijn.

Artikel 6.

De penningmeester heeft het beheer over de gelden van de vereniging. In overleg met het bestuur belegt hij de gelden, int contributies en andere gelden, vereffent voorschotten en voldoet rekeningen welke door het bestuurslid dat de bestelling heeft gedaan, voor akkoord zijn geparafeerd.

Hij bereidt de door het bestuur in te dienen begroting voor. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over zijn beheer in het afgelopen jaar en geeft een overzicht van de financiële stand van zaken. Zijn jaarlijkse rekening wordt onderzocht door de in artikel 9 van het huishoudelijk reglement genoemde commissie.

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van commissies, die met een bepaalde taak kunnen worden belast. De commissies verrichten hun werkzaamheden onder toezicht van het bestuur. Zij brengen over de door hun verrichte werkzaamheden verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. commissies die gelden van de vereniging onder hun beheer hebben zijn voor de door hen namens de vereniging verrichte financiële handelingen verantwoording verschuldigd aan de penningmeester.

Artikel 8.

 1. Bestuursleden zijn bevoegd namens het bestuur op te treden, ook waar het maatregelen betreft, die niet reeds door het bestuur zijn genomen en geen uitstel gedogen. Zij zijn verplicht van de genomen maatregelen onverwijld kennis te geven aan de overige bestuursleden. Tegen de beslissing van een bestuurslid staat binnen acht dagen beroep open bij het bestuur.
 2. De contacten met de pers vinden uitsluitend plaats via het bestuur of de door haar aangewezen Public Relations medewerker.

Elk lid, dat door de pers wordt benaderd om inlichtingen betreffende de club te verstrekken, dient naar één van deze functionarissen te verwijzen.

Hoofdstuk 3: DE VERGADERINGEN

Artikel 9.

De algemene ledenvergadering benoemt, tot het onderzoeken van de rekening van het bestuur, een commissie van twee niet bestuursleden alsmede een plaatsvervanger. Deze commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Een beknopt overzicht van de winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, alsmede een begroting van het lopende jaar, dienen minimaal een week voor de ledenvergadering voor de leden ter inzage te zijn.

Artikel 10.

De voorzitter moet alle voorstellen in stemming brengen, wanneer zulks door de voorsteller wordt verlangd en wel naar de orde van de indiening.

Besluiten over de zaken, die niet geagendeerd zijn, kunnen niet worden genomen, tenzij deze rechtstreeks samenhangen met wel geagendeerde voorstellen. Amendementen op voorstellen worden behandeld naar de orde van verste strekking. Voorstellen van leden moeten voor het einde van het verenigingsjaar bij de secretaris zijn ingediend.

Hoofdstuk 4: BESLUITVORMING

Artikel 11.

Over alle voorstellen wordt bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen beslist, uitgezonderd die, waaromtrent in statuten en huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stemcommissie, bestaande uit drie leden. Deze stemcommissie verdeelt de stembriefjes, haalt deze ook weer op, telt de uitgebrachte geldige stemmen en deelt de vergadering de uitslag mede. De stembriefjes worden daarna aan de secretaris overhandigd.

Artikel 12.

Onder geldige stemmen worden verstaan de stemmen, welke in volkomen overeenstemming met de door de voorzitter gegeven stemformule zijn uitgebracht. Stemmen in blanco uitgebracht zijn ongeldig.

Artikel 13.

Bestuursleden worden gekozen bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 14.

Na het staken van de stemmen volgt een herstemming. Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot over personen en de voorzitter over zaken.

Hoofdstuk 5: GELDMIDDELEN

Artikel 15.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie en hoofdelijke omslagen;
 2. opbrengsten advertenties en reclameborden;
 3. sponsorgelden;
 4. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 5. bijdragen en subsidies;
 6. inkomsten kantine;
 7. andere, toevallige baten;

Artikel 16.

 1. De contributie, de inschrijfgelden en de minimale donatie worden door het bestuur vastgesteld en op de algemene ledenvergadering zonodig geagendeerd. De contributie kan jaarlijks per 1 januari automatisch met het door het C.B.S. vastgestelde inflatiepercentage worden verhoogd.

De contributie is vastgesteld per jaar en kan worden betaald in 1, 2 of 3 (nagenoeg) gelijke termijnen. De vervaldata van deze termijnen zijn 1 april, 1 juni en 1 augustus.

Bij nieuwe leden wordt de contributie van het lopend jaar pro rato berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanmelding.

De peildatum die bij jeugdleden geldt voor het overgaan naar een andere betalingscategorie is de 1e dag van het jaar waarin de speler in een andere, door de KNBSB vastgestelde, leeftijdscategorie wordt ingedeeld.

Indien een aanmelding plaatsvindt binnen een jaar na beëindiging van een eerder lidmaatschap, is de volle jaarcontributie verschuldigd.

Betaling van de contributie kan geschieden:

 1. Middels automatische incasso.
 2. per contributiefactuur. Bij deze betalingsmogelijkheid zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor betaling van de tweede en evt. derde termijn wordt geen nieuwe factuur toegezonden
 3. Alle leden, uitgezonderd ereleden en leden van verdienste, dienen een door het bestuur aan te geven taak/functie te vervullen. Zij kunnen wel een voorkeur aangeven, maar het bestuur wijst toe, afhankelijk van waaraan behoefte is.

Aanvullend geldt nog:

 1. De verplichting gaat in in het jaar dat het lid de 14-jarige leeftijd bereikt.
 2. Voor leden jonger dan 14 jaar dient dit een ouder c.q. verzorger of een andere verwant te zijn.
 3. Voor leden vanaf 14 jaar mag het, na toestemming van het bestuur, ook een ouder, verzorger of andere verwant zijn.
 4. Deze verplichting geldt, ongeacht de samenstelling van het gezin, voor minimaal één persoon per gezin.
 5. Ouders/verzorgers waarvan twee of meer kinderen jonger dan 14 jaar spelend lid zijn hoeven voor deze kinderen slechts één taak te vervullen.
 6. Indien zich uit één gezin niemand aanmeldt, dan dient er een toeslag op de contributie te worden betaald. Het totale bedrag van de toeslag is afhankelijk van de gezinssamenstelling.
 7. Bij verhinderd zijn dient het lid (c.q. diegene die namens het lid de functie of taak vervult) dit tijdig te melden en zelf voor een vervanger te zorgen. Indien men verhinderd is en er is niet voor een vervanger gezorgd moet een boete worden betaald.
 8. Indien de boete niet binnen 2 weken wordt betaald volgt schorsing tot het moment dat de boete is voldaan. Indien het een functie/taak betreft welke namens het lid door een ouder/verzorger of verwant wordt verricht geldt de schorsing voor het betreffende lid c.q. jeugdlid of jeugdleden onder de 14 jaar.
 9. De boete zal worden uitgekeerd aan degene, die door de kantinebeheerder bereid is gevonden, deze dienst alsnog in te vullen.
 10. De hoogte van de toeslag op de contributie, de hoogte van de boete en de criteria per functie/taak worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 17.

De vereniging kent t.b.v. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (contributie) de navolgende categorieën:

 • 5 t/m  9 jaar (BeeBall minor- en major league)
 • 10 t/m 12 jaar (BeeBall minor- en major league, pupillen)
 • 13 t/m 15 jaar (Aspiranten)
 • 16 t/m 17 jaar (Junioren)
 • vanaf  18 jaar (Senioren)
 • Honkbal en Softbal
 • Honkbal/softbal voor het hele gezin

De werkende leden betalen minimaal de bondscontributie inclusief de verplichte verzekering.

De leden, die zijn toegelaten met alleen het recht van trainen betalen 50% van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie van de desbetreffende categorie naar leeftijd.

Artikel 18.

Niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie en/of boete(s) leidt automatisch tot uitsluiting van trainingen en wedstrijden tot het moment dat de vordering is voldaan.

De betalingsverplichting komt door deze uitsluiting niet te vervallen en het ontheft het lid ook niet van de verplichting zoals verwoord in art. 16b.

Wanneer de noodzaak bestaat om een lid ter zake van een achterstand in betaling van contributie en/of boete(s) te manen zullen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De noodzaak van maning wordt door de penningmeester beoordeeld.

Bij herhaald weigeren te betalen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Tevens wordt alsdan het lidmaatschap beëindigd conform art. 5a punt 3 van de Statuten.

Alle noodzakelijke kosten om het innen te verwezenlijken zijn voor rekening van het lid.

Artikel 19.

Indien een lid gedurende een periode van drie maanden of langer niet in staat is te spelen en/of te trainen dient hij/zij terstond contact op te nemen met de penningmeester en dit te melden. Een korting van maximaal 50% van de contributie kan dan door het bestuur worden toegekend.

Artikel 20.

Reclame- en sponsoractiviteiten kunnen alleen plaatsvinden na een schriftelijke overeenkomst tussen het bestuur en betrokkenen.

M.a.w. zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan tijdens clubactiviteiten op enigerlei wijze reclame te maken.

Artikel 21.

Een machtiging van de algemene ledenvergadering is nodig voor niet-gebudgetteerde transacties boven 2500 euro, die niet passen in het financiële beleid van de vereniging, zoals dat op de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.

Hoofdstuk 6: GEBRUIK VAN TERREINEN, GEBOUWEN EN MATERIALEN C.Q. APPARATEN

Artikel 22.

Het terrein en de gebouwen van de vereniging zijn op vastgestelde tijden, door het bestuur te bepalen, voor de leden toegankelijk.

De tijden worden tijdig bekend gemaakt.

Artikel 23.

De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Alleen het bestuur kan daarvoor ontheffing verlenen. De fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken.

Artikel 24.

Het bestuur heeft een regelende en controlerende taak ten aanzien van het juiste gebruik van terreinen (en de daarop staande dug-outs, hekwerken en dergelijk), gebouwen en materialen (c.q. apparaten) en heeft het recht iemand de bevoegdheid tot het gebruikmaken hiervan te ontnemen.

Artikel 25.

Indien de velden door de consul of gemeente zijn afgekeurd, is het verboden deze te betreden.

Artikel 26.

Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, beslist het bestuur omtrent het verder gebruik van het veld.

Artikel 27.

De commissaris, belast met de zorg voor het materieel, alsmede de door het bestuur verantwoordelijk gestelde leden, kunnen materiaal en apparatuur buiten gebruik stellen. Zij moeten dit kenbaar maken.

Artikel 28.

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden op het terrein en in de gebouwen aanwezig.

Artikel 29.

 1. Ieder van de leden is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de vereniging en van derden gehuurde eigendommen voor zover deze schade door hem/haar opzettelijk is toegebracht. Elke schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond.
 2. Voor elke door een lid toegebrachte schade aan een van de eigendommen van de vereniging is hij/zij verplicht terstond melding te doen aan het bestuur.

Hoofdstuk 7: LOGO, KLEDING, WEDSTRIJDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 30.

Het logo van de vereniging is een afbeelding van een honkballer (marineblauw) met daaronder FLYING PETRELS (oranjerood), zoals in het archief aanwezig.

Artikel 31.

Het logo van de vereniging mag slechts worden aangebracht op die voorwerpen, welke daarvoor speciaal door het bestuur zijn aangewezen.

Artikel 32.

De vlag van de vereniging wordt gevormd door het logo omschreven in artikel 30 geplaatst op een wit gekleurde ondergrond.

Artikel 33.

De voorwaarden betreffende kleding in een sponsorovereenkomst dienen door de leden te worden nageleefd.

Artikel 34.

Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan de door derden georganiseerde wedstrijden.

Artikel 35.

De samenstelling van teams (of de aanwijzing van personen), die de vereniging op de onder artikel 33 bedoelde wedstrijden zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur of door haar aan te wijzen personen of commissie.

Artikel 36.

De leden, die aan de onder artikel 33 bedoelde wedstrijden deelnemen, moeten gekleed zijn in de door het bestuur bepaalde kleding.

Artikel 37.

Leden, die worden uitgenodigd voor het bijwonen van een try-out, of voor het trainen en spelen in een vertegenwoordigend team behoeven daarvoor toestemming van het bestuur.

Artikel 38.

De gewonnen prijzen blijven, voorzover ze niet persoonlijk zijn, in het bezit van de vereniging.

Artikel 39.

Bestuursleden of daartoe aangezochte dan wel aangewezen leden zijn verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken op de terreinen en in de gebouwen alsmede voor een goede afwikkeling van de wedstrijden en treden op bij calamiteiten.

Hoofdstuk 8: SLOTBEPALINGEN

Artikel 40.

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze voorkomen op de agenda van de algemene ledenvergadering.

Artikel 41.

Bij verschillen over de uitlegging van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging van deze beslissing door de algemene ledenvergadering. De beslissing van het bestuur wordt tot het tijdstip van deze vergadering nageleefd.

Artikel 42.

Bij ontbinding van de vereniging volgens artikel 12 van de statuten, zal in de algemene ledenvergadering door de penningmeester zijn laatste afrekening worden gedaan. Deze zal door een commissie, zoals in artikel 9 genoemd, worden nagezien en na goedkeuring hiervan zal over het batig saldo overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden beschikt.

Artikel 43.

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, welke ter inzage liggen bij de secretaris en is gehouden deze in acht te nemen.

April 2010

FEEDBACK
close slider

WIJ WAARDEREN UW FEEDBACK

Heeft u opmerkingen, ideeën of klachten over deze site?
Dan verzoeken wij u dit formulier hiervoor te gebruiken.
Wij zijn erg dankbaar voor alle feedback die wij van u krijgen!